ขายเหรียญ Bitcoin

THB 246,738.80/ BTC

* อัตราซื้อ - ขายมีการคำนวนแบบ Realtime

BTC

0 THB

* ค่าทำเนียม 25 บาทต่อการขาย 1 ครั้ง